Pages Navigation Menu

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720

Saskaņā ar 2021. gada 9. oktobra  Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir noteiktas jaunas prasības attiecībā uz sporta pasākumiem iekštelpās.

MK rīkojums Nr.720 sporta sacensību rīkošanai nosaka sekojošo:

5.44. sporta sacensības notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot šādus nosacījumus:

5.44.1. sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas sacensību kalendārā, kas ir publicēts tās tīmekļvietnē (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);

5.44.2. sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas, kurām ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un tiek nodrošinātas šā rīkojuma 5.24. apakšpunktā noteiktās prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu. Latvijas jauniešu un junioru izlases sportisti ar testēšanas sertifikātu drīkst piedalīties Latvijas čempionātā pieaugušajiem;

5.44.3. iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā tiek ievērota divu metru distance, kā arī tiek lietotas sejas maskas (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

5.44.4. vienas komandas (arī individuālajos sporta veidos) sportisti vai sportistus apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu sportistiem vai citus sportistus apkalpojošiem sporta darbiniekiem (izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā);

5.44.5. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

5.44.6. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;

Sacensību laikā jāievēro arī sekojošas prasības skatītājiem/līdzjutējiem:

5.24. publiskus pasākumus rīko tikai epidemioloģiski drošā vidē, ja papildus tiek nodrošināts, ka:

5.24.1. apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās vai, ja apmeklētāji atrodas stāvvietās, vienam apmeklētājam tiek paredzēts ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās pasākuma norises vietas un pasākuma laikā apmeklētāji lieto FFP2 respiratorus;

5.24.2. pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 1000 apmeklētāji, ja apmeklētāju skaits pārsniedz 500 cilvēkus, tad apmeklētāji atrodas nodalītos sektoros līdz 300 cilvēkiem katrā;

5.24.3. blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas. Starp katrām blakus esošajām divām sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance vai aizsargbarjera, sēdvietas dažādās rindās tiek izkārtotas pamīšus;

5.24.4. apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos telpas sektoros, savstarpēji nesatiekas;

5.24.5. pasākuma norises laikā apmeklētāju plūsma tiek organizēta tā, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru distances ievērošanu ārpus sēdvietām;

5.24.6. pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju vai pasākuma apmeklētāju reģistrāciju. Personalizācija ietver šādu informāciju par apmeklētāju: vārds (vārdi), uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā vienu mēnesi un nodod centram pēc tā pieprasījuma;

Sacensību norises laika ierobežojumus nosaka sekojošais: 

5.14. netiek sniegti pakalpojumi un organizēti pasākumi laikposmā no plkst. 21.00 līdz plkst. 6.00, izņemot ēdināšanu līdzņemšanai un valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” lidostas termināļos sniegtos pakalpojumus, 5.13.9. apakšpunktā minētos saimnieciskos pakalpojumus un tirdzniecības pakalpojumus 5.16. apakšpunktā​ minētajās tirdzniecības vietās, kā arī kultūras pasākumus, kuru norisei jābeidzas līdz plkst. 23.00. Darba laika izņēmumus reliģisko darbību veikšanas vietās var noteikt tieslietu ministrs pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju;

Share This

Share This

Share this post with your friends!